Lok Sewa Kendra

Lok Sewa Kendra, Bhaiyathan

Tehsil Office, Bhaiyathan, Dist Surajpur (C.G.)

Email : abhaybhaiyathan[at]gmail[dot]com
Phone : 9713692006

Lok Sewa Kendra, Odagi

Thesil Office, Odagi, Dist- Surajpur (C.G.)

Email : lokseva08[at]gmail[dot]com
Phone : 9165507495

Lok Sewa Kendra, Pratappur

Tehsil Office, Pratappur, Dist- Surajpur (C.G.)

Email : gk325571[at]gmail[dot]com
Phone : 9977342446

Lok Sewa Kendra, Premnagar

Tehsil Office, Premnagar, Dist. Surajpur (C.G.)

Email : siyaramsahu9617[at]gmail[dot]com
Phone : 9617652415

Lok Sewa Kendra, Ramanujnagar

Tehsil Office, Ramanujnagar, Dist- Surajpur (C.G.)

Email : anupkumadubey[at]gmail[dot]com
Phone : 9165040705

Lok Sewa Kendra, Surajpur

Collectorate, Surajpur, Dist: Surajpur (C.G.)

Email : siyaramcool[at]gmail[dot]com
Phone : 9977621343

Lok Sewa Kendra,Surajpur

Tehsil Office, Surajpur, Dist- Surajpur (C.G.)

Email : sourabhrajwade[at]gmail[dot]com
Phone : 9340262813